Regulamin

Regulamin serwisu ekspertinfo.pl

I - Definicje


W niniejszym regulaminie za każdym razem kiedy używa się poniższych zwrotów należy rozumieć:

- ekspertinfo.pl - Operator serwisu ekspertinfo.pl dalej zwany Usługodawcą

- Usługobiorca - przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca Umowę z Usługodawcą w celu zamieszczenia reklamy na serwisie internetowym ekspertinfo.pl

- użytkownik - osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu ekspertinfo.pl serwis ekspertinfo.pl - serwis internetowy stanowiący zbiór podstron (vcardów) w domenie ekspertinfo.pl

- prezentacja/reklama - opracowana przez Usługodawcę forma przekazu według zamówienia Usługobiorcy

- umowa - umowa o świadczenie usług zawarta między Usługodawcą a Usługobiorcą dotycząca emisji prezentacji/reklamy w serwisie ekspertinfo.pl

- publikacja - zestaw informacji o Usługobiorcy zapisanych w bazie danych katalogu i prezentowanych w serwisie ekspertinfo.pl


 

II - Postanowienia wstępne;

1.Korzystanie z serwisu ekspertinfo.pl jest dobrowolne i bezpłatne za wyjątkiem zamieszczania reklam. Wszyscy użytkownicy usługi (zwani Usługobiorcami) zobowiązaniu są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
2. Operatorem serwisu ekspertinfo.pl oraz jednocześnie właścicielem jest F.H.U. Ekspert, NIP: 7732374258, REGON: 341432899.
3. Prawa autorskie i majątkowe do serwisu ekspertinfo.pl oraz komponentów technicznych stworzonych przez Operatora lub na zlecenie Operatora, przysługują Operatorowi.
4. Wszelkie przekazane przez Usługobiorcę materiały i znaki towarowe Usługodawcy w celu publikacji w serwisie ekspertinfo.pl są własnością Usługobiorcy i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich powielania, kopiowania, udostępniania osobom trzecim oraz wykorzystywania bez uprzedniej zgody Usługodawcy w celach innych niż informacyjne.
5. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu ekspertinfo.pl oświadcza, że zapoznał się treścią niniejszego regulaminu oraz treścią Polityki Prywatności serwisu ekspertinfo.pl.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
7. W razie wystąpienia sporów strony postarają się je rozwiązać polubownie a jeżeli zajdzie konieczność rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej, właściwym będzie sąd dla siedziby Usługodawcy.


 

III - Odpowiedzialność i obowiązki Usługodawcy.


1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług o jak najwyższej jakości.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne funkcjonowanie serwisu eskpertinfo.pl wywołane działaniem siły wyższej, okolicznościami bądź wydarzeniami od niego niezależnymi, na które nie miał wpływu i nie mógł ich przewidzieć, np.: niedozwolone działanie Użytkowników serwisu ekspertinfo.pl lub osób trzecich, awarię sprzętu, ograniczenia w dostępnie do Internetu itd.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu eskpertinfo.pl wynikających z przyczyn technicznych.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przez Usługobiorcę, które zostały opublikowane w serwisie eskpertinfo.pl
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości przesyłanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach serwisu ekspertinfo.pl a co za tym idzie za skutki wynikłe z użycia tych informacji.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności gdy zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem luz zasadami współżycia społecznego bądź naruszają prawa osób trzecich a także jeżeli jest sprzeczna z charakterem programowym lub interesem serwisu ekspertinfo.pl.


IV - Warunki korzystanie z serwisu ekspertinfo.pl


1. Każdy z użytkowników serwisu ekspertinfo.pl korzysta z niego na własną odpowiedzialność.
2. Zabrania się wykorzystywania formularzy kontaktowych zawartych na stronach serwisu ekspertinfo.pl do rozsyłania materiałów reklamowych i informacji handlowych, które naruszają treści art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Zabrania się kopiowania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości bądź części serwisu ekspertinfo.pl


V - Zawarcie umowy


1. Zawarcie umowy o zamieszczenie reklamy na serwisie ekspertinfo.pl wymaga potwierdzenia ze strony Usługobiorcy.
2. Potwierdzeniem zawarcia umowy są:

- wiadomość elektroniczna e-mail potwierdzająca dane do publikacji oraz dane do rachunku z formularza zamówienia, ,,tak,,

- fax zwrotny formularza zamówienia wysłanego do Usługobiorcy wraz podpisem lub pieczątką osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Usługobiorcy,

- potwierdzenie pisemne, umowa bądź oświadczenie woli współpracy.


3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług reklamowych, w tym umożliwienia wystawienia rachunku.
4. Usługobiorca otrzyma rachunek na podany przez niego adres drogą pocztową w ciągu pięciu dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty wynikającej z zawarcia umowy.
5. Usługobiorca w momencie zawarcia umowy wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę danych go identyfikujących oraz innych danych podanych do wiadomości publicznej, w szczególności nazwy firmy, siedziby, adresu e-mail, numerów telefonicznych i numerów faxu w celach umożliwienia Usługodawcy świadczenia usług marketingowych oraz informacyjnych.
6. Domniemywa się, że pracownik Usługobiorcy (zamawiającego) działający na jego zlecenie ma upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.
7. Umowa każdorazowo zawierana jest na dany okres publikacji reklamy w serwisie ekspertinfo.pl i nie ulega bez zgody Usługobiorcy automatycznemu przedłużeniu.
8. Domyślny okres publikacji podstawowej treści reklamy to 36 miesiące.
9. Usługobiorca jest zobowiązany do wpłacenia ustalonej kwoty za zawartą umowę w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy lub innym ustalonym i zapisanym na zamówieniu.
10. W przypadku opóźnień w regulowaniu płatności zastosowanie znajdą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. W razie opóźnienia w zapłacie usługodawca ma prawo podjąć wszelkie dozwolone działania w celu ściągnięcia zaległej należności. Usługodawca ma prawo obciążyć usługobiorcę karą umowną w wysokości 300 złotych oraz obciążyć odsetkami ustawowymi od zaległych kwot.
12. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania zgodnych ze stanem faktycznym danych a wszelkie opisy powinny być sformułowane poprawnie gramatycznie i stylistycznie oraz z zachowaniem zasad ortografii.
13. Wszelkie dane Usługobiorcy wprowadzone do serwisu eskpertinfo.pl stanowią integralną część katalogu firm ekspertinfo.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy zarządzającej serwisem.
14. Skorzystanie z usług reklamowych serwisu ekspertinfo.pl jest jednocześnie zgodą na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres wiadomości o charakterze handlowym (zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz przetwarzanie ich przez Usługodawcę w celach marketingowych na zasadach określonych przepisami ustawy.


VI - Reklamacje i odstąpienie od umowy.
 

1.Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia bez podania przyczyny pod warunkiem złożenia rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej bądź faxu lub słownie pod wskazanym w rachunku lub na stronie ekspertinfo.pl zakładka ''kontakt'' numerem telefonu.
2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Usługodawcę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane do siedziby firmy F.H.U. ''Ekspert'' właściciela serwisu ekspertinfo.pl pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem lub słownie na wskazany numer telefonu kontaktowego.
4. Reklamacja powinna zawierać numer umowy reklamowanej usługi oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia lub otrzymania dodatkowych informacji.
6. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy w formie elektronicznej lub telefonicznej z prośbą o podanie dodatkowych szczegółów.
7. W przypadku gdy niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielania odpowiedzi.
VII - Polityka Prywatności


1. Polityka jest zdefiniowana na stronie serwisu ekspertinfo.pl w zakładce ''Polityka Prywatności''.
2. Każdy użytkownik serwisu ekspertinfo.pl oświadcza, że znana jest mu Polityka Prywatności serwisu ekspertinfo.pl i w pełni ją akceptuje.


VIII - Zastrzeżenia oraz postanowienia końcowe


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Usługobiorcę.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych, w szczególności jakości i szybkości połączeń internetowych Usługobiorcy, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających serwis ekspertinfo.pl
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane następstwem siły wyższej.
4. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć i przeciwdziałać mu przy zachowaniu staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Usługodawcy, a w szczególności: strajki, walki wewnętrzne w kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych, w tym Internetu, których nie można przezwyciężyć, a których ponadto nie można przewidzieć i im przeciwdziałać i które są zewnętrzne w stosunku do ich Usługodawcy i jego działalności.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach serwisu ekspertinfo.pl w zakładce „Regulamin” i stanowi integralną część umowy.
6. Usługodawca ma prawo w każdej chwili zmienić treść Regulaminu, gdzie wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich aktualnego brzmienia na stronie internetowej serwisu ekspertinfo.pl
7. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Niniejszy regulamin wszedł w życie z dniem 3 czerwca 2013 roku. 

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest firma F.H.U. Ekspert. Podane przez Państwa dane są dobrowolne jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Informujemy również, że w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę oraz prosić o usunięcie swoich danych osobowych. W tym celu prosimy kierować takie zgłoszenie na adres biuro@ekspertinfo.pl.
 

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama